skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Tác giả/ người sáng tác: Mesinger, Andrei xóa Năm xuất bản: Trước2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on Reionization and Source Properties from the Absorption Spectra of z>6.2 Quasars

Mesinger, Andrei ; Haiman, Zoltan

Astrophys.J.660:923-932,2007 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0610258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraints on the small-scale power spectrum of density fluctuations from high-redshift gamma-ray bursts

Mesinger, Andrei ; Perna, Rosalba ; Haiman, Zoltan

Astrophys.J. 623 (2005) 1-10 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0501233

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mesinger, A
  2. Haiman, Zoltan
  3. Haiman, Zoltán
  4. Haiman, Z
  5. Mesinger, Andrei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...