skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science xóa Năm xuất bản: Trước2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based engineering of widgets, user applications and servers compliant with ARINC 661 specification

Barboni, Eric ; Conversy, Stéphane ; Navarre, David ; Palanque, Philippe

Lecture Notes in Computer Science, 26 July 2006, Vol.4323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; DOI: 10.1007/978-3-540-69554-7_3

Toàn văn sẵn có

2
Advances in Visual Computing: Second International Symposium, ISVC 2006 Lake Tahoe, NV, USA, November 6-8, 2006 Proceedings, Part I
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Visual Computing: Second International Symposium, ISVC 2006 Lake Tahoe, NV, USA, November 6-8, 2006 Proceedings, Part I

Yang, Yi-Jun ; Zhang, Hui ; Yong, Jun-Hai ; Zeng, Wei ; Paul, Jean-Claude ; Sun, Jiaguang;; Bebis, George ; Boyle, Richard ; Parvin, Bahram ; Koracin, Darko ; Remagnino, Paolo ; Nefian, Ara ; Meenakshisundaram, Gopi ; Pascucci, Valerio ; Zara, Jiri ; Molineros, Jose ; Theisel, Holger ; Malzbender, Tom

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-48628-2 ; E-ISBN: 978-3-540-48631-2 ; DOI: 10.1007/11919476

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Networking - ICN 2005: 4th International Conference on Networking, Reunion Island, France, April 17-21, 2005, Proceedings, Part I
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networking - ICN 2005: 4th International Conference on Networking, Reunion Island, France, April 17-21, 2005, Proceedings, Part I

Åhlund, Christer ; Brännström, Robert ; Zaslavsky, Arkady;; Lorenz, Pascal ; Dini, Petre

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-25339-6 ; E-ISBN: 978-3-540-31956-6 ; DOI: 10.1007/b107117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
High Performance Computing for Computational Science - VECPAR 2004: 6th International Conference, Valencia, Spain, June 28-30, 2004, Revised Selected and Invited Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Computing for Computational Science - VECPAR 2004: 6th International Conference, Valencia, Spain, June 28-30, 2004, Revised Selected and Invited Papers

Breton, Vincent ; Blanchet, C ; Maigne, L ; Montagnat, Johan;; Daydé, Michel ; Dongarra, Jack ; Hernández, Vicente ; Palma, José

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-25424-9 ; E-ISBN: 978-3-540-31854-5 ; DOI: 10.1007/b106965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Rewriting Techniques and Applications: 14th International Conference, RTA 2003 Valencia, Spain, June 9–11, 2003 Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewriting Techniques and Applications: 14th International Conference, RTA 2003 Valencia, Spain, June 9–11, 2003 Proceedings

Urso, Pascal ; Kounalis, Emmanuel;; Nieuwenhuis, Robert

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-40254-1 ; E-ISBN: 978-3-540-44881-5 ; DOI: 10.1007/3-540-44881-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bert, Julien
  2. Zeng, Wei
  3. Palanque, Philippe
  4. Yong, Jun-Hai
  5. Breton, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...