skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fazli, Ladan xóa Năm xuất bản: Trước2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased insulin-like growth factor I receptor expression and signaling are components of androgen-independent progression in a lineage-derived prostate cancer progression model

Krueckl, Sandra L ; Sikes, Robert A ; Edlund, N Magnus ; Bell, Robert H ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Gleave, Martin E ; Cox, Michael E

Cancer research, 01 December 2004, Vol.64(23), pp.8620-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 15574769 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Edlund, Nm
  2. Krueckl, Sl
  3. Cox, ME
  4. Hurtado-Coll, Antonio
  5. Bell, Robert H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...