skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Năm xuất bản: Trước2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New insights in the molecular biology and physiology of revealed by comparative genomics

Hols, Pascal ; Hancy, Frédéric ; Fontaine, Laetitia ; Grossiord, Benoît ; Prozzi, Deborah ; Leblond-Bourget, Nathalie N ; Decaris, Bernard ; Bolotin, Alexander ; Delorme, Christine ; Dusko Ehrlich, S ; Guedon, Eric ; Monnet, Véronique ; Renault, Pierre ; Kleerebezem, Michiel; Leblond-Bourget, Nathalie (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, August 2005, Vol.29(3), pp.435-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1016/j.femsre.2005.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrophobic substrate utilisation by the yeast Yarrowia lipolytica, and its potential applications

Fickers, P ; Benetti, P.-H ; Waché, Yves ; Marty, A ; Mauersberger, S ; Smit, M. S ; Nicaud, J.-M; Wache, Yves (Editor)

FEMS Yeast Research, April 2005, Vol.5(6-7), pp.527-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1356 ; E-ISSN: 1567-1364 ; DOI: 10.1016/j.femsyr.2004.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiological safety of natural mineral water

Leclerc, Henri ; Moreau, Annick; Danone, Admin (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, 2002, Vol.26(2), pp.207-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/j.1574-6976.2002.tb00611.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affairs with relatives, wild or not

Soleri, Daniela

BioScience, July, 2004, Vol.54(7), p.697(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from the Maya

Toledo, Victor M.

BioScience, April, 2005, Vol.55(4), p.377(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complexity of crops

Thurston, H. David

BioScience, June, 2005, Vol.55(6), p.531(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Producing food, protecting biodiversity

Pimentel, David

BioScience, May, 2005, Vol.55(5), p.452(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delorme, Christine
  2. Grossiord, Benoît
  3. Soleri, Daniela
  4. Pimentel, David
  5. Kleerebezem, Michiel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...