skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Engineering Sciences xóa Năm xuất bản: Trước2006 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Integration of CAx Systems and a Multiple-View Product Model ler in Mechanical Design

Song, Huijun ; Eynard, Benoit ; Lafon, Pascal ; Roucoules, Lionel; Administrateur Ensam, Compte De Service (Editor)

Acta Polytechnica, 2005, Vol.45(3), pp.26-31 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Control of engineering processes through integration of design activities and product knowledge
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control of engineering processes through integration of design activities and product knowledge

Eynard, Benoit ; Girard, Philippe ; Doumeingts, Guy; Girard, Philippe (Editor)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eynard, Benoit
 2. P. Lafon
 3. Girard, Philippe
 4. Doumeingts, Guy
 5. Administrateur Ensam, Compte De Service

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...