skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Revista Brasileira de Politíca Internacional xóa Năm xuất bản: Trước2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A política externa do governo FHC: continuidade e renovação

Lampreia, Luiz Felipe

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 1998, Vol.41(2), pp.5-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73291998000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policy of Zimbabwe

Döpcke, Wolfgang

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 1997, Vol.40(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73291997000100015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lampreia, Luiz
  2. Döpcke, Wolfgang
  3. Wolfgang Döpcke
  4. Lampreia, Luiz Felipe
  5. Luiz Felipe Lampreia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...