skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Trước2005 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THEA: ontology-driven analysis of microarray data

Pasquier, Claude ; Girardot, Fabrice ; Jevardat De Fombelle, Karim ; Christen, Richard; Pasquier, Claude (Editor)

Bioinformatics, 01 November 2004, Vol.20(16), pp.2636-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/bth295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Complete Feynman Diagrams Automatic Computation System

Perret-Gallix, D; Bombar, Claudine (Editor)

International Journal of Modern Physics C, 1995, Vol.6, pp.531-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129-1831 ; E-ISSN: 0129-1831 ; DOI: 10.1142/S0129183195000393

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecture of the ATLAS High Level Trigger Event Selection Software

Grothe, Monika

ECONF C0303241:WEPT004,2003; Nucl.Instrum.Meth.A518:537-541,2004 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: physics/0306097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bosman, M
  2. Christen, R
  3. Lowe, A
  4. Stanescu, C
  5. Drohan, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...