skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jing xóa Năm xuất bản: Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for OH megamaser sources and some statistical analysis AApS 12/4 (1992) 357–364

Wang, Jing ; Zheng, Xing-Wu ; Peng, Yun-Lou

Chinese Astronomy and Astrophysics, 1993, Vol.17(1), pp.119-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-1062 ; DOI: 10.1016/0275-1062(93)90058-W

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity assessment of soil contaminated by heavy metals using algae growth inhibition test

Li, Bin ; Li, Peijun ; Wang, Jing ; Zhang, Hairong ; Yang, Guifen ; Xu, Dawei ; Su, Baoling

Ying yong sheng tai xue bao = The journal of applied ecology, March 2002, Vol.13(3), pp.331-4

ISSN: 1001-9332 ; PMID: 12132165 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, structure and magnetic property of a new oxo-centered mixed-valent trinuclear manganese complex

Li, Jun ; Zhang, Fengxing ; Shi, Qizhen ; Wang, Jing ; Wang, Yu ; Zhou, Zhongyuan

Inorganic Chemistry Communications, 2002, Vol.5(1), pp.51-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-7003 ; DOI: 10.1016/S1387-7003(01)00333-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and humidity sensitive properties of nanocrystalline Ba 1− x Sr x TiO 3 thick films

Li, Xi ; Qiu, Fabin ; Guo, Kui ; Zou, Bo ; Gu, Jianmin ; Wang, Jing ; Xu, Baokun

Materials Chemistry and Physics, 1997, Vol.50(3), pp.227-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-0584 ; DOI: 10.1016/S0254-0584(97)01938-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Solid-Phase Microextraction—Gas Chromatography in Forensic Analysis

Furton, Kenneth G ; Wang, Jing ; Hsu, Ya - Li ; Walton, John ; Almirall, José R

Journal of Chromatographic Science, 2000, Vol. 38(7), pp.297-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9665 ; E-ISSN: 1945-239X ; DOI: 10.1093/chromsci/38.7.297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncoupling protein 2 knockout mice have enhanced insulin secretory capacity after a high-fat diet

Joseph, Jamie W. ; Koshkin, Vasilij ; Zhang, Chen-Yu ; Wang, Jing ; Lowell, Bradford B. ; Chan, Catherine B. ; Wheeler, Michael B.

Diabetes, 2002, Vol.51(11), p.3211(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1797

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An x-ray and optical investigation of the infrared-luminous galaxy merger markarian 266

Wang, Jing ; Heckman, Timothy M. ; Weaver, Kimberly A. ; Armus, Lee

The Astrophysical Journal, 1997, Vol.474(2), pp.659-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-637X ; E-ISSN: 1538-4357 ; DOI: 10.1086/303499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (6)
  2. Chinese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Jing
  2. Wang, J
  3. Chan, Catherine B
  4. Li, Xi
  5. Zheng, Xing-Wu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...