skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản BioMed Central xóa Tất cả các phiên bản Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apollo: a sequence annotation editor

Lewis, SE ; Searle, SMJ ; Harris, N ; Gibson, M ; Iyer, V ; Richter, J ; Wiel, C ; Bayraktaroglu, L ; Birney, E ; Crosby, MA ; Kaminker, JS ; Matthews, BB ; Prochnik, SE ; Smith, CD ; Tupy, JL ; Rubin, GM ; Misra, S ; Mungall, CJ ; Clamp, ME

Genome Biology, 2002, Vol.3(12), p.research0082.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906 ; DOI: 10.1186/gb-2002-3-12-research0082 ; PMID: 12537571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProSplicer: a database of putative alternative splicing information derived from protein, mRNA and expressed sequence tag sequence data

Huang, Hsien-Da ; Horng, Jorng-Tzong ; Lee, Chau-Chin ; Liu, Baw-Jhiune

Genome Biology, 2003, Vol.4(4), p.R29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906 ; DOI: 10.1186/gb-2003-4-4-r29 ; PMID: 12702210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JEvTrace: refinement and variations of the evolutionary trace in JAVA

Joachimiak, Marcin P ; Cohen, Fred E

Genome biology, 2002, Vol.3(12), pp.RESEARCH0077 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 12537566 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tupy, J L
  2. Misra, S
  3. Richter, J
  4. Joachimiak, Marcin P
  5. Liu, Baw-Jhiune

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...