skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Năm xuất bản: Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A teoria sociológica e os novos desafios para a pesquisa

Liedke Elida Rubini

Sociologias, 01 January 2003, Issue 9, pp.14-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A teoria sociológica e os novos desafios para a pesquisa

Liedke, Elida Rubini

Sociologias, 01 January 2003, Issue 9, pp.14-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222003000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exclusão socioeconômica e violência urbana

Adorno Sérgio

Sociologias, 01 January 2002, Issue 8, pp.84-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Além da "Monocultura Institucional": instituições, capacidades e o desenvolvimento deliberativo

Evans Peter

Sociologias, 01 January 2003, Issue 9, pp.20-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exclusão socioeconômica e violência urbana

Adorno, Sérgio

Sociologias, 01 December 2002, Issue 8, pp.84-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222002000200005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Além da "Monocultura Institucional": instituições, capacidades e o desenvolvimento deliberativo

Evans, Peter

Sociologias, 01 January 2003, Issue 9, pp.20-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222003000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (5)
 2. Portuguese  (3)
 3. English  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Evans, P.
 2. Sérgio Adorno
 3. Sérgio
 4. Evans, Peter
 5. Liedke Elida Rubini

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...