skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going nuclear: gene family evolution and vertebrate phylogeny reconciled

Cotton, James A. ; Page, Roderic D. M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2002, Vol.269(1500), pp.1555-1561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; DOI: 10.1098/rspb.2002.2074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene tree parsimony vs. uninode coding for phylogenetic reconstruction

Cotton, James A ; Page, Roderic D.M

Molecular Phylogenetics and Evolution, 2003, Vol.29(2), pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-7903 ; E-ISSN: 1095-9513 ; DOI: 10.1016/S1055-7903(03)00109-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinforced instrument panel assembly

Deneau; Kenneth S ; Cotton; James A ; Martin; Dean M ; Gibbons; Patrick J

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive frame bumper interface for discriminated deceleration response

Eagle Paul J ; Cotton James A ; Ridenour Anne ; Feldpausch Sherry A ; Gibbons Patrick J ; Shawver Jason D ; Godfrey Kristin

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive frame bumper interface for discriminated deceleration response

Eagle, Paul J ; Cotton, James A ; Ridenour, Anne ; Feldpausch, Sherry A ; Gibbons, Patrick J ; Shawver, Jason D ; Godfrey, Kristin; Daimlerchrysler Corporation (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (3)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotton; James A
 2. Page, Rdm
 3. Page, Roderic D.M.
 4. Gibbons, Patrick J
 5. Cotton, J.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...