skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Social Presence on the Facial and Verbal Expression of Emotion and the Interrelationships Among Emotion Components

Lee, Victoria ; Wagner, Hugh

Journal of Nonverbal Behavior, 2002, Vol.26(1), pp.3-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-5886 ; E-ISSN: 1573-3653 ; DOI: 10.1023/A:1014479919684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychological origins of perceived usefulness and ease-of-use

Karahanna, Elena ; Straub, Detmar W

Information & Management, 1999, Vol.35(4), pp.237-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; E-ISSN: 1872-7530 ; DOI: 10.1016/S0378-7206(98)00096-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between social presence and online privacy

Tu, Chih-Hsiung

The Internet and Higher Education, 2002, Vol.5(4), pp.293-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/S1096-7516(02)00134-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group Polarization and Computer-Mediated Communication: Effects of Communication Cues, Social Presence, and Anonymity

Choon-Ling Sia ; Bernard C. Y. Tan ; Kwok-Kee Wei;

Information Systems Research, 2002, Vol.13(1), p.70-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.13.1.70.92

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Construction of Meaning: An Alternative Perspective on Information Sharing

Shaila M. Miranda ; Carol S. Saunders;

Information Systems Research, 2003, Vol.14(1), p.87-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.14.1.87.14765

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retricciones del canal de comunicación efectos psicosociales en entornos educativos

Vivas, Jorge Ricardo ; Terroni, Nancy Noemí ; Ricci, Lila

Psicologia Escolar e Educacional, 01 June 2002, Vol.6(1), pp.21-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2175-3539 ; E-ISSN: 2175-3539 ; DOI: 10.1590/S1413-85572002000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing social systems through computer-mediated communication

Becker, B. ; Mark, G.

Virtual Reality, 1999, Vol.4(1), pp.60-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-4338 ; E-ISSN: 1434-9957 ; DOI: 10.1007/BF01434995

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Culture on IT Diffusion: E-Mail and FAX in Japan and the U.S.

Detmar W. Straub;

Information Systems Research, 1994, Vol.5(1), p.23-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.5.1.23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Straub, Detmar W
  2. Straub, Detmar
  3. Saunders, Carol S.
  4. Wagner, Hugh
  5. Terroni, Nancy Noemí

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...