skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for Spatial Orientation in Endoscopic Environments

Cao, Caroline G.L

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, October 2001, Vol.45(17), pp.1259-1263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/154193120104501701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disorientation in Minimal Access Surgery: A Case Study

Cao, Caroline G.L ; Milgram, Paul

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, July 2000, Vol.44(26), pp.169-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/154193120004402610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for Spatial Orientation in Endoscopic Environments

Cao, Caroline G. L.

Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings, 2001, Vol.45(17), pp.1259-1263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-1813

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On defining metrics for assessing laparoscopic surgical skills in a virtual training environment

Payandeh, Shahram ; Lomax, Alan J ; Dill, John ; Mackenzie, Christine L ; Cao, Caroline G L

Studies in health technology and informatics, 2002, Vol.85, pp.334-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; PMID: 15458111 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented reality displays for endoscopic orientation and navigation

Cao, Caroline

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.91-92

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633346

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cao, Caroline G L
  2. Cao, Caroline
  3. Dill, John
  4. Lomax, Alan J
  5. Payandeh, Shahram

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...