skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nakano, Takehito xóa Năm xuất bản: Trước2003 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic Properties Near the Ferromagnetic-Nonferromagnetic Phase Boundary in Potassium Clusters Incorporated into Zeolite LTA

Nakano, Takehito ; Ikemoto, Yuka ; Nozue, Yasuo

Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 01 April 2000, Vol.341(2), p.461-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-725X ; DOI: 10.1080/10587250008026182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ikemoto, Yuka
  2. Nozue, Y.
  3. Nozue, Yasuo
  4. Nakano, Takehito
  5. Ikemoto, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...