skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Năm xuất bản: Trước2002 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher spontaneous apoptotic index in small cell compared with non-small cell lung carcinoma cell lines; lack of correlation with Bcl-2/Bax

Sirzén, Florin ; Zhivotovsky, Boris ; Nilsson, Anders ; Bergh, Jonas ; Lewensohn, Rolf

Lung Cancer, 1998, Vol.22(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5002 ; E-ISSN: 1872-8332 ; DOI: 10.1016/S0169-5002(98)00066-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrathecal injection of an oxytocin-receptor antagonist attenuated postnephrectomy natriuresis in the male rat

Huang, W ; Zhai, Q.Z ; Sjöquist, M

Neuroscience Letters, 1995, Vol.195(1), pp.33-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/0304-3940(95)11773-P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative study designs for research on women's gynaecological morbidity in developing countries

Koenig, Michael ; Shepherd, Mary

Reproductive Health Matters, 01 January 2001, Vol.9(18), pp.165-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-8080 ; E-ISSN: 1460-9576 ; DOI: 10.1016/S0968-8080(01)90103-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micronuclei frequency in lymphocytes of individuals occupationally exposed to pesticides

Ramírez, Vanessa ; Cuenca, Patricia

Revista de Biología Tropical, 01 March 2001, Vol.49(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardial infarction or high-altitude pulmonary edema?

Basnyat, Buddha ; Sill, Douglas ; Gupta, Vikas

Wilderness & Environmental Medicine, 2000, Vol.11(3), pp.196-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6032 ; E-ISSN: 1545-1534 ; DOI: 10.1580/1080-6032(2000)011[0196:MIOHAP]2.3.CO;2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efectividad de las actividades preventivas analizada en el ámbito de centros de salud adscritos al Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la semFYC. Grupo de Evaluación del PAPPS.
Effectiveness of preventive activities analyzed within the framework of health centers involved in the Program for Preventive Activities and Health Promotion (PAPPS) of the semFYC. Group for the Evaluation of PAPPS

Subías Loren, P J ; García-Mata, J R ; Pérula De Torres, L

Atencion primaria, 15 April 2000, Vol.25(6), pp.383-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0212-6567 ; PMID: 10857227 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tau protein in cerebrospinal fluid from semantic dementia patients

Andersen, Christian ; Froelich Fabre, Susanne ; Östberg, Per ; Lannfelt, Lars ; Wahlund, Lars-Olof

Neuroscience Letters, 2000, Vol.294(3), pp.155-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/S0304-3940(00)01566-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living with infertility: Experiences among urban slum populations in Bangladesh

Papreen, Nahar ; Sharma, Anjali ; Sabin, Keith ; Begum, Lutfa ; Ahsan, S.Khaled ; Baqui, Abdulla H

Reproductive Health Matters, 01 January 2000, Vol.8(15), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-8080 ; E-ISSN: 1460-9576 ; DOI: 10.1016/S0968-8080(00)90004-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. French  (3)
 3. Portuguese  (1)
 4. Norwegian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Glimelius, Bengt
 2. Sharma, Anjali
 3. Sill, D
 4. Gupta, V
 5. Begum, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...