skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Africa xóa Năm xuất bản: Trước2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational and Economic Reforms, Gender Equity, and Access to Schooling in Africa

Assié-Lumumba, N'Dri Thérèse

International Journal of Comparative Sociology, March 2000, Vol.41(1), pp.89-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071520004100106

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Syed Hussein Alatas

Asian Journal of Social Science, 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4849 ; E-ISSN: 1568-5314 ; DOI: 10.1163/030382400X00154

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of Constitutional Reforms and Democratization in Africa

Ihonvbere, Julius O

International Journal of Comparative Sociology, March 2000, Vol.41(1), pp.9-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071520004100102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Change Among Women in Urban Botswana

Parratt, Saroj N

Journal of Religion in Africa, 1995, Vol.25(1), pp.73-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4200 ; E-ISSN: 1570-0666 ; DOI: 10.1163/157006600X00267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...