skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Organization Science xóa Năm xuất bản: Trước2002 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emulation in academia: Balancing structure and identity

Labianca, Giuseppe ; Fairbank, James ; Thomas, James ; Gioia, Dennis

Organization Science, May/Jun 2001, Vol.12(3), pp.312-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477039 ; E-ISSN: 15265455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Umphress, EE
  2. Thomas, Jb
  3. Fairbank, Jf
  4. Gioia, Dennis
  5. James F. Fairbank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...