skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2001 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Momentum-space optical model for K + -nucleus scattering

Bydžovský, P. ; Sotona, M.

Czechoslovak Journal of Physics, 1998, Vol.48(8), pp.903-924 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-4626 ; E-ISSN: 1572-9486 ; DOI: 10.1023/A:1022873105513

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Adam, J. ; Bydžovský, P. ; Mareš, J.

Czechoslovak Journal of Physics, 1999, Vol.49(9), pp.1231-1231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-4626 ; E-ISSN: 1572-9486 ; DOI: 10.1023/A:1022802309515

Truy cập trực tuyến

3
Preface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Adam, J. ; Bydžovský, P. ; Mareš, J.

Czechoslovak Journal of Physics, 2/2000, Vol.50(S2), pp.3-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-4626 ; E-ISSN: 1572-9486 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10582-000-0028-7

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear structure effects in ( π+, π0) and (p,n) reactions on 13C

Bydžovský, P ; Mach, R ; Kamalov, S.S

Nuclear Physics, Section A, 1994, Vol.574(4), pp.685-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/0375-9474(94)90954-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bydžovský, P
  2. Mareš, J
  3. Adam, J
  4. Bydzovsky, P.
  5. Kamalov, SS

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...