skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Trước2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Corpus of Validated Web Design Guidelines

Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (Editor)

4th ERCIM Int. Workshop on « User Interfaces for All » UI4All'1998, 19 October 1998

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Universal Design into a Global Approach for Managing Very Large Web Sites

Cooper, Michael ; Limbourg, Quentin ; Mariage, Céline ; Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (Editor)

5th ERCIM Workshop on User Interfaces for All UI4All'1999, 28 November 1999, Vol.74

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Cooper, Michael
  3. Limbourg, Quentin
  4. Mariage, Céline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...