skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước2000 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS DE REVETEMENTS A FORTE TENEUR EN SOLIDES
HIGH SOLIDS COATING COMPOSITIONS

Henry, Nathalie ; Krebs, Achim ; Moerman, Marc, Carlo ; Uytterhoeven, Griet

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absorption and magnetic circular dichroism spectra of praseodymium doped fluorozirconate (ZBLAN) glass

Binnemans, Koen ; Verboven, Dorien ; Görller-Walrand, Christiane ; Lucas, Jacques ; Duhamel-Henry, Nathalie ; Adam, Jean-Luc

Journal of alloys and compounds, 1997, Vol.250(1-2), pp.321-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical absorption and magnetic circular dichroism spectra of neodymium doped fluorozirconate (ZBLAN) glass

Binnemans, Koen ; Verboven, Dorien ; Görller-Walrand, Christiane ; Lucas, Jacques ; Duhamel-Henry, Nathalie ; Adam, Jean-Luc

Journal of non-crystalline solids, 1996, Vol.204(2), pp.178-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3093

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple method to measure the lifetime of excited levels of rare earth ions: application to erbium ions in fluorophosphate glasses

Brunel, Marc ; Vallet, Marc ; Bretenaker, Fabien ; Le Floch, Albert ; Adam, Jean-Luc ; Duhamel-Henry, Nathalie ; Allain, Jean-Yves

Optical Materials, 1996, Vol.5(3), pp.209-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-3467 ; DOI: 10.1016/0925-3467(95)00060-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical absorption and magnetic circular dichroism spectra of neodymium doped fluorozirconate (ZBLAN) glass

Binnemans, Koen ; Verboven, Dorien ; Görller-Walrand, Christiane ; Lucas, Jacques ; Duhamel-Henry, Nathalie ; Adam, Jean-Luc; Adam, Jean-Luc (pacrepositoryorg)

Journal of Non-Crystalline Solids, 1996, Vol.204(2), p.178 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSITIONS DE REVETEMENTS A FORTE TENEUR EN SOLIDES
HIGH SOLIDS COATING COMPOSITIONS

Moerman, Marc Carlo ; Henry, Nathalie ; Uytterhoeven, Griet ; Krebs, Achim

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Sáng chế  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...