skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Năm xuất bản: Trước1999 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Word Grammar of Turkish with Morphophonemic Rules

Oztaner, S; Oztaner, S (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 20, 1996

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annotation Style Guide for the Blinker Project

Melamed, I; Melamed, I (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 8, 1998

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Language Interfaces to Databases - An Introduction

Androutsopoulos, I ; Ritchie, G ; Thanisch, P; Thanisch, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 16, 1995

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BAYES-LIN: An object-oriented environment for Bayes linear local computation

Wilkinson, Darren; Wilkinson, Darren (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 16, 1997

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating HMM-Based Speech Recognition With Direct Manipulation In A Multimodal Korean Natural Language Interface

Lee, Geunbae ; Lee, Jong-Hyeok ; Kim, Sangeok; Kim, Sangeok (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 18, 1996

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to XLOOPS

Brücher, L ; Franzkowski, J ; Frink, A ; Kreimer, D; Kreimer, D (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 20, 1996

DOI: 10.1016/S0168-9002(97)00123-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal radiation in non-static curved spacetimes: quantum mechanical path integrals and configuration space topology

Ortiz, M ; Vendrell, F; Vendrell, F (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 19, 1998

DOI: 10.1103/PhysRevD.59.084005

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

laboratories for Data Communications and Computer Networks

Goyal, Rohit ; Lai, Steve ; Jain, Raj ; Durresi, Arian; Durresi, Arian (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 23, 1998

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Agents: Completing Patterns and Constructing User Interfaces

Schlimmer, J ; Hermens, L; Hermens, L (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 1, 1993

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Sangeok
  2. Lee, Geunbae
  3. Schlimmer, J
  4. Lee, Jong-Hyeok
  5. Thanisch, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...