skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Năm xuất bản: Trước1999 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ankyrin binds to the 15th repetitive unit of erythroid and nonerythroid beta-spectrin

Kennedy, S P ; Warren, S L ; Forget, B G ; Morrow, J S

The Journal of cell biology, October 1991, Vol.115(1), pp.267-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 1833409 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-quantitation of urokinase plasminogen activator and its receptor in breast carcinomas by immunocytochemistry

Kennedy, S ; Duffy, M J ; Duggan, C ; Barnes, C ; Rafferty, R ; Kramer, M D

British journal of cancer, May 1998, Vol.77(10), pp.1638-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; PMID: 9635840 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasminogen activator inhibitor type 2 in breast cancer

Duggan, C ; Kennedy, S ; Kramer, M D ; Barnes, C ; Elvin, P ; Mcdermott, E ; O'Higgins, N ; Duffy, M J

British journal of cancer, 1997, Vol.76(5), pp.622-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; PMID: 9303361 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hetergeneous tumour response to photodynamic therapy assessed by in vivo localised 31P NMR spectroscopy

Ceckler, T L ; Gibson, S L ; Kennedy, S D ; Hill, R ; Bryant, R G

British journal of cancer, June 1991, Vol.63(6), pp.916-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; PMID: 1829953 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The challenge posed by endocrine-disrupting chemicals

Ashby, J ; Houthoff, E ; Kennedy, S J ; Stevens, J ; Bars, R ; Jekat, F W ; Campbell, P ; Van Miller, J ; Carpanini, F M ; Randall, G L

Environmental health perspectives, February 1997, Vol.105(2), pp.164-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 9105789 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic equivalency factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for humans and wildlife

Van Den Berg, M ; Birnbaum, L ; Bosveld, A T ; Brunström, B ; Cook, P ; Feeley, M ; Giesy, J P ; Hanberg, A ; Hasegawa, R ; Kennedy, S W ; Kubiak, T ; Larsen, J C ; Van Leeuwen, F X ; Liem, A K ; Nolt, C ; Peterson, R E ; Poellinger, L ; Safe, S ; Schrenk, D ; Tillitt, D ; Tysklind, M ; Younes, M ; Waern, F ; Zacharewski, T

Environmental health perspectives, December 1998, Vol.106(12), pp.775-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 9831538 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S.
  2. Duggan, C
  3. Kramer, M D
  4. Barnes, C.
  5. Duffy, M J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...