skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Experiment/Theoretical Treatment xóa Năm xuất bản: Trước1999 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STEREOSCOPIC MULTIMEDIA: MARGINAL PROPENSITY TO PERCEIVE

Stretcher, Robert

Allied Academies International Conference. Academy of Information and Management Sciences. Proceedings, 1998, Vol.2(1), pp.79-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19483171

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Setting in High-Definition Television

Farrell, Joseph ; Shapiro, Carl

Brookings Papers on Economic Activity, 1992, pp.1-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00072303

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Area Network Adoption: An Empirical Assessment

Ellis, Robert ; Jones, Mary ; Arnett, Kirk

Information Resources Management Journal, Fall 1994, Vol.7(4), pp.20-25,27-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10401628 ; E-ISSN: 15337979 ; DOI: 10.4018/irmj.1994100102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the Development and Use of Strategic Information Systems1

Tuggle, Francis ; Napier, H

Information Resources Management Journal, Fall 1994, Vol.7(4), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10401628 ; E-ISSN: 15337979

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tecnologia da Informação e Processo Produtivo de Gestão em uma Organização Cooperativa: Um Enfoque Estratégico

de Brito, Mozar ; Antonialli, Luiz ; Dos Santos, Antônio

Revista de Administração Contemporânea, Sep-Dec 1997, Vol.1(3), pp.77-95,174,176,178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14156555 ; E-ISSN: 19827849

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Antonialli, Luiz
  2. Tuggle, F.D.
  3. Tuggle, Francis
  4. Napier, H
  5. Ellis, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...