skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Risk Factors xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Năm xuất bản: Trước1998 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of age on myocardial infarction and thrombolysis

Morgan, Brent ; Emerman, Charles L

American Journal of Emergency Medicine, 1995, Vol.13(2), pp.196-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-6757 ; E-ISSN: 1532-8171 ; DOI: 10.1016/0735-6757(95)90093-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of prophylactic oophorectomy in the avoidance of ovarian cancer

Schwartz, P.E

International Journal of Gynecology and Obstetrics, 1992, Vol.39(3), pp.175-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/0020-7292(92)90655-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hormone replacement therapy and cardiovascular disease

Gupta, S ; Rymer, J

International Journal of Gynecology and Obstetrics, 1996, Vol.52(2), pp.119-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/0020-7292(95)02576-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muscarinic receptor subtypes in subpopulations of human blood mononuclear cells as analyzed by RT-PCR technique

Hellström-Lindahl, Ewa ; Nordberg, Agneta

Journal of Neuroimmunology, 1996, Vol.68(1), pp.139-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/0165-5728(96)00079-3

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of coronary risk reduction on the pattern of mortality

Rose, G ; Shipley, Martin

The Lancet, 1990, Vol.335(8684), pp.275-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/0140-6736(90)90082-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Larroque, C.
 2. Emerman, Charles L
 3. Sandgren, A
 4. Rymer, J
 5. Peterson, C G

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Middle Aged
 3. Humans
 4. Aged
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...