skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Trước1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure with response prevention treatment of anorexia nervosa-bulimic subtype and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Katz, R ; Neitzert, C S ; Ralevski, E ; Mendlowitz, S

Behaviour research and therapy, July 1995, Vol.33(6), pp.685-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-7967 ; PMID: 7654160 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversed neurovegetative symptoms of depression: a community study of Ontario

Levitan, R D ; Lesage, A ; Parikh, S V ; Goering, P ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, July 1997, Vol.154(7), pp.934-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 9210743 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S H
  2. Kennedy, Sidney H.
  3. Levitan, R
  4. Mendlowitz, S
  5. Levitan, R D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...