skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Năm xuất bản: Trước1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological frames: making sense of information technology in organizations

Orlikowski, Wanda ; Gash, Debra

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 01 April 1994, Vol.12(2), pp.174-207 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2868 ; DOI: 10.1145/196734.196745

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social influence and end-user training

Galletta, Dennis ; Ahuja, Manju ; Hartman, Amir ; Teo, Thompson ; Peace, A

Communications of the ACM, 01 July 1995, Vol.38(7), pp.70-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/213859.214800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers and other interactive technologies for the home

Venkatesh, Alladi

Communications of the ACM, 01 December 1996, Vol.39(12), pp.47-54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/240483.240491

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors

Steier, Rosalie;

Communications of the ACM, May, 1988, Vol.31(5), p.479(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power over users: its exercise by system professionals

Markus, M. Lynne ; Bjorn - Andersen, Niels

Communications of the ACM, June, 1987, Vol.30(6), p.498(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Markus, M. Lynne
  2. Teo, Thompson
  3. Markus, M
  4. Bjorn-Andersen, N
  5. Gash, DC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...