skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Năm xuất bản: Trước1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archaeological Excavations in Disappeared Diplomacy. The Relations of the GDR with Latin America

Raimund Kramer

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 01 January 1995, Issue 28, pp.51-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-6595 ; E-ISSN: 2013-035X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Naivity to Pragmatism: 10 Years of Spanish Participation in the European Diplomatic Machinery

Esther Barbé

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 01 December 1996, Issue 34-35, pp.09-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-6595 ; E-ISSN: 2013-035X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and Political Stability in the Mediterranean

Antonio Marquina

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 01 September 1997, Issue 37, pp.39-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1133-6595 ; E-ISSN: 2013-035X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policy of Zimbabwe

Döpcke, Wolfgang

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 1997, Vol.40(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73291997000100015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Reviews

Das, Naranarayan

International Studies, January 1985, Vol.22(1), pp.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8817 ; E-ISSN: 0973-0702 ; DOI: 10.1177/0020881785022001011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Antonio Marquina
  2. Esther Barbé
  3. Döpcke, Wolfgang
  4. Zaręba Michał
  5. Zaręba, Michał

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...