skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 1997, Vol.34(2), pp.244-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034002019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.367-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 1997, Vol.34(4), pp.488-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034004025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, February 1995, Vol.32(1), pp.122-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032001013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 1995, Vol.32(2), pp.246-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032002028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, August 1995, Vol.32(3), pp.375-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032003015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, August 1994, Vol.31(3), pp.360-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031003015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, August 1993, Vol.30(3), pp.358-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030003014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 1993, Vol.30(2), pp.236-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030002027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 1994, Vol.31(4), pp.473-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031004042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 1994, Vol.31(2), pp.232-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031002018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 1994, Vol.31(4), pp.480-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343394031004044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Challenges and options in the Caucasus and Central Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and options in the Caucasus and Central Asia

Baev, Pavel; Army War College (U.S.)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Challenges and Options in the Caucasus and Central Asia
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and Options in the Caucasus and Central Asia

Baev, Pavel K; Army War Coll Strategic Studies Inst Carlisle Barracks PA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

`Zero Options' for Cooperative Denuclearization

Baev, Pavel K

Journal of Peace Research, November 1993, Vol.30(4), pp.455-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030004009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and Options in the Caucasus and Central Asia.

Baev, Pavel K.; US Dept of the Army; ARMY WAR COLL STRATEGIC STUDIES INST CARLISLE BARRACKS PA

DOI: 10.21236/ADA324091

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal Factors in Russian Foreign Policy (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 May 1997, Vol.34(2), pp.244-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Political Economy and International Institutions (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 February 1997, Vol.34(1), pp.115-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damage Limitation or Crisis? Russia and the outside World (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 February 1995, Vol.32(1), pp.122-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enlarging NATO: The Russia Factor (Book Review)

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 1 November 1997, Vol.34(4), pp.486-486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Pavel Baev
  3. Baev, P
  4. Smith, Dan
  5. Baev, Pavel K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...