skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1998 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIERRA: an interactive system for ergonomic realization of applications

Vanderdonckt, Jean

ACM SIGCHI Bulletin, 01 April 1995, Vol.27(2), pp.50-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-6906 ; E-ISSN: 1558-1217 ; DOI: 10.1145/202511.202525

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Ergonomic Rules for Evaluation by Linguistic Ergonomic Criteria

Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human Factors/Ergonomics, 1995, Vol.20, pp.367-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-2647 ; ISBN: 978-0-444-81795-2 ; DOI: 10.1016/S0921-2647(06)80244-3

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Evaluation : is it Ever Usable?

Farenc, Christelle ; Palanque, Philippe ; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human Factors/Ergonomics, 1995, Vol.20, pp.329-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-2647 ; ISBN: 978-0-444-81795-2 ; DOI: 10.1016/S0921-2647(06)80238-8

Toàn văn không sẵn có

4
SIERRA: an interactive system for ergonomic realization of applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIERRA: an interactive system for ergonomic realization of applications

Vanderdonckt, Jean

ACM SIGCHI Bulletin, 04/01/1995, Vol.27(2), pp.50-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07366906 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/202511.202525

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic generation of a user interface for highly interactive business-oriented applications

Vanderdonckt, Jean

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.123-124

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260104

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulating knowledge for intelligent automatic interaction objects selection

Vanderdonckt, Jean ; Bodart, François

Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on human factors in computing systems, 01 May 1993, pp.424-429

ISBN: 0897915755 ; ISBN: 9780897915755 ; DOI: 10.1145/169059.169340

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual layout techniques in multimedia applications

Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.121-122

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260103

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen usability guidelines for persons with disabilities

Noirhomme-Fraiture, Monique ; Vanderdonckt, Jean

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.25-26

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260023

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressing guidelines into an ergonomical styleguide for highly interactive applications

Bodart, François ; Vanderdonckt, Jean

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.35-36

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260036

Toàn văn không sẵn có

10
Design, Specification and Verification of Interactive Systems ’96: Proceedings of the Eurographics Workshop in Namur, Belgium, June 5–7, 1996
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, Specification and Verification of Interactive Systems ’96: Proceedings of the Eurographics Workshop in Namur, Belgium, June 5–7, 1996

Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Eurographics,

ISBN: 9783709174913 ; ISBN: 3709174910 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-7491-3

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERGOLAB: a screen usability evaluation tool for children with cerebral palsy

Noirhomme-Fraiture, Monique ; Charriere, Clairette ; Vanderdonckt, Jean ; Bernard, Claudy

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.23-24

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260017

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual techniques for traditional and multimedia layouts

Vanderdonckt, Jean ; Gillo, Xavier

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.95-104

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192334

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a dynamic strategy for computer-aided visual placement

Bodart, François ; Hennebert, Anne-Marie ; Leheureux, Jean-Marie ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.78-87

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192328

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Kỷ yếu hội nghị  (8)
 2. Bài báo  (3)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vanderdonckt, Jean
 2. Vanderdonckt, J.
 3. Bodart, Francois
 4. Bodart, François
 5. Bodart, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...