skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Năm xuất bản: Trước1996 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the editor

Schultz, Don E.

Journal of Direct Marketing, 1994, Vol.8(1), pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-0591 ; DOI: 10.1002/dir.4000080103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racism, culture and black identity in Brazil

Agier, Michel

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(3), pp.245-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(94)00035-F

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of national development in late Porfirian Mexico: the reconstruction of the Tehuantepec national railway 1896–1907

Garner, Paul

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(3), pp.339-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(95)00006-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebellions in late colonial Spanish America: a comparative perspective

Mcfarlane, Anthony

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(3), pp.313-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(94)00041-E

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unimagining the Maya: Anthropologists, others, and the inescapable hubris of authorship

Watanabe, John M.

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(1), pp.25-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(94)00029-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifting Frontiers: Historical transformatións of identities in Latin America

Wilson, Richard

Bulletin of Latin American Research, 1995, Vol.14(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3050 ; DOI: 10.1016/0261-3050(94)00028-F

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five modern lessons from a 55-year-old technological forecast

Schnaars, Steven P. ; Chia Swee L. ; Maloles, Cesar M. , Iii

Journal of Product Innovation Management, Jan, 1993, Vol.10(1), p.66(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-6782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Watanabe, John
  2. Paul Garner
  3. Schnaars, Steven P.
  4. Wilson, Richard
  5. Chia, Swee L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...