skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Năm xuất bản: Trước1994 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing casual-user hypertext: the CHI'89 InfoBooth

Salomon, Gitta

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1990, pp.451-458

ISBN: 0201509326 ; ISBN: 9780201509328 ; DOI: 10.1145/97243.97323

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palenque: an interactive multimedia digital video interactive prototype for children

Wilson, K

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 May 1988, pp.275-279

ISBN: 0201142376 ; ISBN: 9780201142372 ; DOI: 10.1145/57167.57213

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wilson, K
  2. Salomon, Gitta
  3. Salomon, G.B
  4. Wilson, K.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...