skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Năm xuất bản: Trước1994 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The content of the form: narrative discourse and historical representation

White, Hayden V.

ISBN: 8-01829372

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time's reasons: philosophies of history old and new

Krieger, Leonard

ISBN: 0-226453-00-6 ; ISBN: 978-0226453-00-2

Toàn văn sẵn có

3
Approaching the Past Historical Anthropology Through Irish Case Studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaching the Past Historical Anthropology Through Irish Case Studies

Marilyn Silverman

E-ISBN 0231079206 ; E-ISBN 0231079214 ; E-ISBN 9780231079211 ; E-ISBN 9780231079204

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arabs in history

Lewis, Bernard

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetics of the new history: French historical discourse from Braudel to Chartier

Carrard, Philippe

ISBN: 0-801852-33-1 ; ISBN: 978-0801852-33-6

Toàn văn sẵn có

6
Studies in history and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies in history and politics

Fisher, H. A. L

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History as the story of liberty

Croce, Benedetto

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (1)
 2. 1950đến1986  (1)
 3. 1987đến1988  (1)
 4. 1989đến1992  (3)
 5. Sau 1992  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. White, Hayden
 2. Krieger, Leonardmmnmmverfasserin
 3. Silverman, Marilyn
 4. Croce, Benedetto
 5. Lewis, Bernard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...