skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Global xóa Tất cả các phiên bản Trước1992 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LispView: Leverage Through Integration

Muller, Hans

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1991, Vol.34(9), p.59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The O2 System

Deux, O

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Oct 1991, Vol.34(10), p.34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lisp systems in the 1990s

Layer, D ; Richardson, Chris

Communications of the ACM, 01 September 1991, Vol.34(9), pp.48-57 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/114669.114674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from the design of the Eiffel Libraries: tools for the new culture. (component-based software development in the Eiffel environment using the Basic Eiffel Libraries) (includes related articles on classifying data structures and major Eiffel techniques)

Meyer, Bertrand

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.68(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The object-oriented systems life cycle

Henderson-Sellers, Brian ; Edwards, Julian

Communications of the ACM, 01 September 1990, Vol.33(9), pp.142-159 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/83880.84529

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ObjectStore database system

Lamb, Charles ; Landis, Gordon ; Orenstein, Jack ; Weinreb, Dan

Communications of the ACM, 01 October 1991, Vol.34(10), pp.50-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/125223.125244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GemStone object database management system

Butterworth, Paul ; Otis, Allen ; Stein, Jacob

Communications of the ACM, 01 October 1991, Vol.34(10), pp.64-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/125223.125254

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding object-oriented: a unifying paradigm

Korson, Tim ; Mcgregor, John D.

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.40(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class management for software communities. (object-oriented programming techniques)

Gibbs, Simon ; Tsichritzis, Dennis ; Casais, Eduardo ; Nierstrasz, Oscar ; Pintado, Xavier

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.90(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveying current research in object-oriented design

Wirfs - Brock, Rebecca J. ; Johnson, Ralph E.

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.104(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An object-oriented requirements specification method

Bailin, Sidney C.

Communications of the ACM, May, 1989, Vol.32(5), p.608(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weinreb, Dan
  2. Landis, Gordon
  3. Meyer, Bertrand
  4. Tsichritzis, Dennis
  5. Casais, Eduardo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...