skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Năm xuất bản: Trước1992 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Reuse, Willem J. De

Language, Dec, 1989, Vol.65(4), p.917(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8507

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Hamp, Eric P.

International Journal of American Linguistics, July, 1990, Vol.56(3), p.445(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7071

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Ethnic Communities: Political Structures and Processes in Canada

Taylor, Ronald L.

Social Forces, Dec, 1991, Vol.70(2), p.568(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...