skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1992 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language aspects of ENVISAGER: An object-oriented environment for the specification of real-time systems

Diaz-Gonzalez, Josép ; Urban, Joseph E

Computer Languages, 1991, Vol.16(1), pp.19-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-0551 ; DOI: 10.1016/0096-0551(91)90015-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A conceptual modelling formalism for temporal database applications

Theodoulidis, C ; Loucopoulos, P ; Wangler, B

Information Systems, 1991, Vol.16(4), pp.401-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/0306-4379(91)90031-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual document modelling and retrieval

Meghini, C ; Rabitti, F ; Thanos, C

Computer Standards & Interfaces, 1991, Vol.11(3), pp.195-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/0920-5489(91)90071-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The time dimension in conceptual modelling

Theodoulidis, Charalampos I ; Loucopoulos, Pericles

Information Systems, 1991, Vol.16(3), pp.273-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/0306-4379(91)90002-Q

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ISAC-driven transition between requirements analysis and ER conceptual modelling

Wrycza, Stanisław

Information Systems, 1990, Vol.15(6), pp.603-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/0306-4379(90)90063-U

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specifying dynamic and deontic integrity constraints

Wieringa, Roel ; Meyer, John-Jules ; Weigand, Hans

Data & Knowledge Engineering, 1989, Vol.4(2), pp.157-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/0169-023X(89)90038-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating with users during systems development

Morrison, W

Information and Software Technology, 1988, Vol.30(5), pp.295-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/0950-5849(88)90022-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verification of conceptual schemata based on hybrid object-oriented and logic paradigm

Karakostas, V ; Loucopoulos, P

Information and Software Technology, 1988, Vol.30(10), pp.587-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/0950-5849(88)90115-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-based approach to relational database design

Obretenov, D ; Angelov, Zh ; Mihaylov, J ; Dishlieva, P ; Kirova, N

Data & Knowledge Engineering, 1988, Vol.3(3), pp.173-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/0169-023X(88)90014-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraint modelling using a conceptual prototyping language

Dignum, F ; Kemme, T ; Kreuzen, W ; Weigand, H ; van de Riet, R.P

Data & Knowledge Engineering, 1987, Vol.2(3), pp.213-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/0169-023X(87)90031-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An architecture for processing graph-grammar applications

Witt, Kurt-Ulrich

Information Systems, 1987, Vol.12(4), pp.353-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/0306-4379(87)90026-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A conceptual design aid environment for expert-database systems

Yasdi, Ramin

Data & Knowledge Engineering, 1985, Vol.1(1), pp.31-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/0169-023X(85)90026-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual modelling ‘outline’ for a new fast-food facility

Buick, J.W

International Journal of Hospitality Management, 1982, Vol.1(3), pp.163-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4319 ; E-ISSN: 1873-4693 ; DOI: 10.1016/0278-4319(82)90006-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining database dynamics with attribute grammars

Ridjanovic, Dzenan ; Brodie, Michael L

Information Processing Letters, 1982, Vol.14(3), pp.132-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; E-ISSN: 1872-6119 ; DOI: 10.1016/0020-0190(82)90070-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (2)
 2. 1985đến1986  (1)
 3. 1987đến1987  (2)
 4. 1988đến1989  (4)
 5. Sau 1989  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Loucopoulos, P
 2. Weigand, H.
 3. Theodoulidis, C
 4. Obretenov, D.
 5. Kreuzen, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...