skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: American Political Science Review xóa Năm xuất bản: Trước1990 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism at Work: The Rise and Fall of OSHA

Scholz, John

American Political Science Review, Dec, 1987, Vol.81(4), p.1371(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Liberals Punish?

Brubaker, Stanley

The American Political Science Review, Sep 1988, Vol.82(3), p.821 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punishing liberals or rehabilitating liberalism?

Brubaker, Stanley C. ; Terchek, Ronald J.

American Political Science Review, Dec, 1989, Vol.83(4), p.1309(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American political science, liberalism, and the invention of political theory

Gunnell, John G.

American Political Science Review, March, 1988, Vol.82(1), p.71(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Virtues

Galston, William

The American Political Science Review, Dec 1988, Vol.82(4), p.1277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism, human rights, and human dignity

Mitchell, Neil ; Howard, Rhoda ; Donnelly, Jack

American Political Science Review, Sept, 1987, Vol.81, p.921(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Weber's liberalism for a Nietzschean world

Warren, Mark

American Political Science Review, March, 1988, Vol.82(1), p.31(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1960 Term of the Supreme Court: A Psychological Analysis

Schubert, Glendon

The American Political Science Review, 1 March 1962, Vol.56(1), pp.90-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1953099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jackson's Judicial Philosophy: An Exploration in Value Analysis

Schubert, Glendon

The American Political Science Review, 1 December 1965, Vol.59(4), pp.940-963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1953215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voting Behavior on the United States Courts of Appeals Revisited

Goldman, Sheldon

The American Political Science Review, 1 June 1975, Vol.69(2), pp.491-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1959082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another Liberalism: Romanticism and the Reconstruction of Liberal Thought

Okin, Susan Moller

American Political Science Review, Dec, 1988, Vol.82(4), p.1360(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Defense of Liberalism

Kaufman - Osborn, Timothy V.

American Political Science Review, Dec, 1989, Vol.83(4), p.1368(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law, Liberalism, and Free Speech

Lewis, Frederick P.

American Political Science Review, June, 1988, Vol.82(2), p.622(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Classical Liberalism and Libertarianism

Parks, Robert

American Political Science Review, March, 1989, Vol.83(1), p.260(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Defence of Liberalism.(Book Review)

Timothy V. Kaufman-Osborn;

American Political Science Review, Dec, 1989, Vol.83(4), p.1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville

Smith, Bruce James

American Political Science Review, June, 1988, Vol.82(2), p.606(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism, Politics, Ideology and the Market

Claeys, Gregory

The American Political Science Review, Vol.83(3), p.1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1962076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1965  (1)
  2. 1965đến1974  (1)
  3. 1975đến1986  (1)
  4. 1987đến1988  (9)
  5. Sau 1988  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...