skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Chủ đề: Technical xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on bioglass ceramics in the Na 2 O-CaO-SiO 2 -P 2 O 5 system

Lin, Feng-Huei ; Hon, Min-Hsiung

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(12), pp.4295-4299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00551922

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creep of (Mg, Fe)O single crystals

Wolfenstine, J. ; Kohlstedt, D.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(10), pp.3550-3557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00540494

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hon, Mh
  2. Kohlstedt, D.L.
  3. Hon, M-H
  4. Lin, F.-H.
  5. Lin, Feng - Huei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...