skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Nhan đề tạp chí: Social Research xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Durkheim's Political Sociology: Corporatism, State Autonomy, and Democracy

Hearn, Frank

Social Research, 1 April 1985, Vol.52(1), pp.151-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mystery of the Commons: On the Indispensability of Civic Rhetoric

Stanley, Manfred

Social Research, 1 December 1983, Vol.50(4), pp.851-883 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Theory and Neocorporatist Practice

Schmitter, Philippe C.

Social Research, 1 December 1983, Vol.50(4), pp.885-928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DAWN OR DUSK OF DEMOCRACY?

Spinelli, Altiero

Social Research, 1 June 1947, Vol.14(2), pp.222-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE NATURE AND VARIOUS FORMS OF DEMOCRACY

Leibholz, Gerhard

Social Research, 1 February 1938, Vol.5(1), pp.84-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDUSTRIAL SOCIETY AND DEMOCRACY

Heimann, Eduard

Social Research, 1 February 1945, Vol.12(1), pp.43-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Past, Present, and Future of Democracy

Heller, Agnes

Social Research, 1 December 1978, Vol.45(4), pp.866-886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...