skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1986 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morbidity and mortality in mitral valve surgery

Christakis, T., George ; Kormos, L., Robert ; Weisel, D., Richard ; Fremes, E., Stephen ; Tong, P., Cathy ; Herst, A., Jordan ; Schwartz, L., Leonard ; Mickleborough, E., Lynda ; Scully, J., Hugh ; Baird, J., Ronald

Circulation, 1985, Vol.72(3 Suppl II), pp.I-120–I-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Herst, A., Jordan
  2. Schwartz, L
  3. Weisel, R.D.
  4. Scully, J., Hugh
  5. Christakis, G.T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...