skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Năm xuất bản: Trước1980 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential Instruction System (SIS)

Reichertz, P L ; Courtney, D ; Birznieks, F B

Methods of information in medicine, July 1970, Vol.9(3), pp.182-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2511-705X ; PMID: 21203668 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUMERICAL CONTROL DEVICE

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bubble memory controller with multipage data handling

Rosenblum, Robert J

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent terminal for access to a medical data base

Womble, M.E. ; Wilson, S.D. ; Keiser, H.N. ; Tworek, M.L.

Computers and Biomedical Research, 1979, Vol.12(5), pp.471-481

ISSN: 0010-4809 ; DOI: 10.1016/0010-4809(79)90033-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telephone line test system

Ashdown; Glynn R ; Smith; Gary R ; Finder; Kenneth A

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft display word processing system with multiple autonomous processors

Cronshaw; David ; Shemer; Jack E ; Turner; William D ; Hartke; David ; Keddy; James R ; Duvall; Wilbur E ; Sterling; Warren M

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serial bubble memory store

Burford, Thomas M ; Westerman, George R ; Wuorinen, John H Jr

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PABX-INTERFACE INTERCONNECTION DEVICE

Miller L,Us

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal television interface

Baer; Ralph H

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microprogrammable processor control printer system

Ham, John K ; Khan, Sultan W ; Strissel, Richard A

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical multiplexing system for computer communications

Chu; Wesley W

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEQUENCE CONTROLLER

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Versatile automatic transaction equipment

Aomori, Kokichi ; Inoyama, Tadao ; Terai, Hidekazu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Input/output multiplexer security system

Calle; Jaime ; Griswold; V. Michael

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hunting stand

Campbell; Donald E

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opto-electronic touch button for keyboard - depends upon operators finger to change total internal reflection in glass touch block (SW 3.7.78)

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flat panel telephone station set

Meyerle; John Alfons ; Stokes; Rembert Ryan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TERMINAL UNIT TEST PROCESS SYSTEM FOR ONNLINE PROCESS SYSTEM

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM

Ronkin D,Us ; Schwartz D,Us

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data processing system including a plurality of programmed machines and particularly including a supervisor machine and an object machine

Krossa; Kenneth D ; Earl; Douglas B

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (2)
 2. 1972đến1973  (4)
 3. 1974đến1975  (3)
 4. 1976đến1978  (14)
 5. Sau 1978  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (31)
 2. Bài báo  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (20)
 2. English  (18)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. F B Birznieks
 2. Maclowry, J D
 3. Blanken, R.R.
 4. Lawrie, D J
 5. Gill, V J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...