skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 986  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: Trước1976 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardness-temperature relationships in metals

Merchant, H. ; Murty, G. ; Bahadur, S. ; Dwivedi, L. ; Mehrotra, Y.

Journal of Materials Science, 1973, Vol.8(3), pp.437-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550166

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A floating magnet model for simulating metals and alloys

Melville, P.

Journal of Materials Science, 1975, Vol.10(1), pp.7-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00541026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contact angle measurements of E-glass with platinum group metals

Copley, G. ; Rivers, A. ; Smith, R.

Journal of Materials Science, 1975, Vol.10(8), pp.1285-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00540817

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of oxide diffusion-barrier on refractory metals.(Author abstract)

Roy, C. ; Pastein, S.

Journal of Materials Science, June, 1974, Vol.9(6), p.1004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetting of refractory titanium hard metals by sodium disilicate glass

McColm, I. ; Dimbylow, C.

Journal of Materials Science, 1974, Vol.9(8), pp.1320-1324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00551850

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemomechanical control of sliding friction behaviour in non-metals

Macmillan, N. ; Huntington, R. ; Westwood, A.

Journal of Materials Science, 1974, Vol.9(5), pp.697-706 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00761789

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The oxidation of metals in relation to the periodic classification

Stone, H.

Journal of Materials Science, 1972, Vol.7(10), pp.1147-1153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550197

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wetting of aluminium oxide by molten aluminium and other metals

Champion, J. ; Keene, B. ; Sillwood, J.

Journal of Materials Science, 1969, Vol.4(1), pp.39-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00555046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Density measurements in liquid metals and liquid binary alloy systems — A survey

Veazey, S. ; Roe, W.

Journal of Materials Science, 1972, Vol.7(4), pp.445-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02403409

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The oxidation of binary alloys of chromium with metals of the first long period

Stone, H.

Journal of Materials Science, 1973, Vol.8(7), pp.1009-1011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00756632

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immiscibility in binary alloys of group IA metals (lithium, sodium and potassium)

Kumar, Rajendra

Journal of Materials Science, 1972, Vol.7(12), pp.1426-1433 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00574934

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation mechanisms of metals hardened by a dispersed, incoherent, second phase.(Author abstract)

Guyot, P. ; Ruedl, E.

Journal of Materials Science, May, 1967, Vol.2(3), p.221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thin foils of non-metals made for electron microscopy by sputter-etching

Barber, D.

Journal of Materials Science, 1970, Vol.5(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/PL00020250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain-hardening effects in bcc, fcc, and hcp metals loaded at very high rates

Meyers, C.

Journal of Materials Science, 1969, Vol.4(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00555040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of the conduction electrons in the metals of group VIII

Reale, Carlo

Journal of Materials Science, 1971, Vol.6(1), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550288

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Destruction of silicon nitride whiskers by reaction with metals at high temperatures.(Author abstract)

Andrews, E. H.

Journal of Materials Science, Nov, 1966, Vol.1(4), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low endurance fatigue in metals and polymers; Part 1 Stress/strain relationships.(Author abstract)

Tomkins, B. ; Biggs, W. D.

Journal of Materials Science, June, 1969, Vol.4(6), p.532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low endurance fatigue in metals and polymers; Part 2 Fatigue damage.(Author abstract)

Tomkins, B. ; Biggs, W. D.

Journal of Materials Science, June, 1969, Vol.4(6), p.539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The work of fracture and its measurement in metals, ceramics and other materials

Tattersall, H. ; Tappin, G.

Journal of Materials Science, 1966, Vol.1(3), pp.296-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00550177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPERATING CHARACTERISTICS OF AN ION-BOMBARDMENT APPARATUS FOR THINNING NON- METALS FOR TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY.

Gillespie, P. ; McLaren, A.C. ; Boland, J.N.

J. Mater. Sci. 6: 87-9., 1971 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/BF00550298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 986  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (82)
 2. 1968đến1969  (161)
 3. 1970đến1971  (198)
 4. 1972đến1974  (410)
 5. Sau 1974  (135)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (963)
 2. Bình xét khoa học  (23)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beevers, C. J.
 2. Beevers, C.J.
 3. Harris, B.
 4. Kumar, R.
 5. Hirai, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...