skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1976 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings: Eye movement and proprioception

Berthoz, A

Electroencephalography and clinical neurophysiology, November 1975, Vol.39(5), pp.550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4694 ; PMID: 52522 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the prepositus hypoglossi nucleus the source of another vestibulo-ocular pathway?

Baker, R ; Berthoz, A

Brain Research, 1975, Vol.86(1), pp.121-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(75)90643-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous nystagmus recorded in trochlear motoneurons following labyrinthine lesion

Baker, R ; Berthoz, A

Brain research, 10 September 1971, Vol.32(1), pp.239-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 5113043 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency analysis of vestibular influence on extensor motoneurons. II. Relationship between neck and forelimb extensors

Berthoz, A ; Anderson, J H

Brain research, November 1971, Vol.34(2), pp.376-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 5316890 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency analysis of vestibular influence on extensor motoneurones. 3. Neck and forelimb motor unit activity after hemilabyrinthectomy

Berthoz, A ; Anderson, J H

Brain research, 13 October 1972, Vol.45(1), pp.236-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 4538567 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synaptic connections to trochlear motoneurons determined by individual vestibular nerve branch stimulation in the cat

Baker, R ; Precht, W ; Berthoz, A

Brain Research, 1973, Vol.64, pp.402-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(73)90195-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synaptic connections to trochlear motoneurons determined by individual vestibular nerve branch stimulation in the cat

Baker, R ; Precht, W ; Berthoz, A

Brain research, 21 December 1973, Vol.64, pp.402-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 4781349 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuronal activity underlying vestibular nystagmus in the oblique oculomotor system of the cat

Berthoz, A ; Baker, R ; Goldberg, A

Brain Research, 1974, Vol.71(2), pp.233-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(74)90965-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉTUDE BIOMÉCANIQUE DU SYSTÈME HOMME-SIÈGE SUR TABLE VIBRANTE

Berthoz, A.

Le Travail Humain, 1 January 1967, Vol.30(3/4), pp.193-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉVALUATION DES VIBRATIONS EN SIDÉRURGIE

Tisserand, M. ; Guérin, F. ; Berthoz, A.

Le Travail Humain, 1 January 1971, Vol.34(1), pp.99-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effets de l'application d'une force sinusoïdale sur la contraction d'un muscle chez l'homme.
Effects of the application of a sinusoidal force on muscle contraction in humans

Métral, S ; Berthoz, A ; Scherrer, J

Revue neurologique, June 1968, Vol.118(6), pp.563-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-3787 ; PMID: 5724673 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application des vibrations mécaniques au traitement expulsif de calculs urinaires.
Application of mechanical vibrations to expulsive treatment of urinary calculi

Cottet, J ; Wisner, A ; Berthoz, A

Bulletin de l'Academie nationale de medecine, 1968, Vol.152(7), pp.111-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4079 ; PMID: 4906707 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÉTUDE BIOMÉCANIQUE DE L'HOMME SOUMIS A DES VIBRATIONS DE BASSES FRÉQUENCES

Wisner, A. ; Donnadieu, A. ; Berthoz, A.

Le Travail Humain, 1 January 1965, Vol.28(1/2), pp.17-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is visual experience necessary for the development of vestibular control of eye movements? [Kittens] ; Is visual experience necessary for the development of vestibular control of eye movements?
experience visuelle est-elle necessaire a la maturation du controle vestibulaire du mouvement des yeux?

Berthoz , A. ; Jeannerod , M. ; Vital-Durand , F. ; Oliveras , J.L.

Comptes rendus hebdomadaires des seances. Serie D. Sciences naturelles, 1975, Vol.Apr 21, 1975, 280(15), pp.1805-1808

ISSN: 0567-655X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

II e COLLOQUE DE LANGUE FRANÇAISE SUR LA « BIOMÉCANIQUE DES MOUVEMENTS »

Goubel, F. ; Pertuzon, E. ; Berthoz, A. ; Viviani, P. ; Goldberg, A. ; Verriest, J. P. ; Mazet, R. ; Hamonet, Cl. ; Borne, G. ; Hoffenberg, J. ; Jouffroy, F. K. ; Paul, J.-P. ; Brenière, Y. ; Lewillie, L.

Le Travail Humain, 1 January 1973, Vol.36(2), pp.375-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (1)
 2. 1967đến1967  (1)
 3. 1968đến1970  (2)
 4. 1971đến1972  (4)
 5. Sau 1972  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. French  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berthoz, A.
 2. Baker, R.
 3. A. Berthoz
 4. Berthoz, Alain
 5. Goldberg, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...