skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1974 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The ultrastructure of small blood vessels in gingiva
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ultrastructure of small blood vessels in gingiva

Gavin, J.B. ; Trotter, W.D.

Archives of Oral Biology, 09/1968, Vol.13(9), pp.1067-IN7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039969 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0003-9969(68)90061-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A scanning electron microscopy study of human heart valve allografts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scanning electron microscopy study of human heart valve allografts

Wheeler, E.E. ; Gavin, J.B. ; Herdson, P.B.

Pathology, 1972, Vol.4(3), pp.185-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027209068940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Fine structural changes in rat myocardium induced by daunorubicin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine structural changes in rat myocardium induced by daunorubicin

Chalcroft, S.C.W. ; Gavin, J.B. ; Herdson, P.B.

Pathology, 1973, Vol.5(2), pp.99-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027309060824

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Scanning electron microscopy of the endocardial endothelium overlying early myocardial infarcts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scanning electron microscopy of the endocardial endothelium overlying early myocardial infarcts

Gavin, J.B. ; Wheeler, E.E. ; Herdson, P.B.

Pathology, 1973, Vol.5(2), pp.145-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027309060829

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The pathology of chemically-sterilized human heart valve allografts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The pathology of chemically-sterilized human heart valve allografts

Gavin, J.B. ; Herdson, P.B. ; Barratt-Boyes, B.G.

Pathology, 1972, Vol.4(3), pp.175-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027209068939

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gavin, J.B
  2. Herdson, B., P.
  3. Gavin, B., J.
  4. Herdson, P.B
  5. Wheeler, E., E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...