skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1969 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lincoln's Preparation for Greatness: The Illinois Legislative Years
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln's Preparation for Greatness: The Illinois Legislative Years

Fehrenbacher, Don E. ; Simon, Paul

The American Historical Review, 10/1966, Vol.72(1), p.309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1848380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Negro's Civil War: How American Negroes Felt and Acted During the War for the Union
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Negro's Civil War: How American Negroes Felt and Acted During the War for the Union

Fehrenbacher, Don E. ; Mcpherson, James M.

The American Historical Review, 10/1965, Vol.71(1), p.315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1863261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Antislavery and Disunion, 1858-1861: Studies in the Rhetoric of Compromise and Conflict
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antislavery and Disunion, 1858-1861: Studies in the Rhetoric of Compromise and Conflict

Fehrenbacher, Don E. ; Auer, J. Jeffrey

The American Historical Review, 10/1963, Vol.69(1), p.170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1904484

Toàn văn sẵn có

4
Abraham Lincoln's Philosophy of Common Sense: An Analytical Biography of a Great Mind
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abraham Lincoln's Philosophy of Common Sense: An Analytical Biography of a Great Mind

Fehrenbacher, Don E. ; Kempf, Edward J.

The American Historical Review, 04/1966, Vol.71(3), p.1068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1846211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Letters of Stephen A. Douglas
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Letters of Stephen A. Douglas

Fehrenbacher, Don E. ; Johannsen, Robert W.

The American Historical Review, 07/1962, Vol.67(4), p.1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1845310

Toàn văn sẵn có

6
Grant, Lee, Lincoln and the Radicals: Essays on Civil War Leadership
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grant, Lee, Lincoln and the Radicals: Essays on Civil War Leadership

Fehrenbacher, Don E. ; Catton, Bruce ; Mcwhiney, Grady

The American Historical Review, 07/1965, Vol.70(4), p.1134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1846951

Toàn văn sẵn có

7
Prelude to Greatness: Lincoln in the 1850's
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prelude to Greatness: Lincoln in the 1850's

Johannsen, Robert W. ; Fehrenbacher, Don E.

The American Historical Review, 01/1963, Vol.68(2), p.484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1904597

Toàn văn sẵn có

8
Chicago Giant: A Biography of "Long John" Wentworth
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chicago Giant: A Biography of "Long John" Wentworth

Norris, Joe L. ; Fehrenbacher, Don E.

The American Historical Review, 04/1958, Vol.63(3), p.701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1848932

Toàn văn sẵn có

9
The Pacific Slope: A History of California, Oregon, Washington, Idaho, Utah, and Nevada Earl Pomeroy
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pacific Slope: A History of California, Oregon, Washington, Idaho, Utah, and Nevada Earl Pomeroy

Fehrenbacher, Don E.

Pacific Historical Review, 02/1966, Vol.35(1), pp.101-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3636630

Toàn văn sẵn có

10
Prelude to Greatness: Lincoln in the 1850's.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prelude to Greatness: Lincoln in the 1850's.

Sparks, David S. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of Southern History, 08/1962, Vol.28(3), p.366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2205321

Toàn văn sẵn có

11
Freedom Under Lincoln.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom Under Lincoln.

Fehrenbacher, Don E. ; Sprague, Dean

The Journal of Southern History, 11/1965, Vol.31(4), p.464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2205357

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fehrenbacher, Don E
  2. Don E. Fehrenbacher
  3. Johannsen, Robert W.
  4. Joe L. Norris
  5. Buck, Paul

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...