skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 485  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Trước1966 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INFLUENCE OF MATRIX IMPURITY CONTENT AND ATMOSPHERE ON THE MOVEMENT OF ALUMINA PARTICLES IN NICKEL-ALUMINA ALLOYS *

Beamond, T.W. ; Houseman, D. H.

Powder Metallurgy, 01 September 1964, Vol.7(14), p.125-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5899 ; E-ISSN: 1743-2901 ; DOI: 10.1179/pom.1964.7.14.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A GENERATE-AND-SENSE APPROACH TO AUTOMATED MUSIC COMPOSITION

Kim, Sunjung ; André, Elisabeth

International Journal on Artificial Intelligence Tools, 1900, Vol.14(1n02), pp.343-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-2130 ; E-ISSN: 1793-6349 ; DOI: 10.1142/S0218213005002132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Institute of Management Sciences 1966 American Meeting

Management Science, 1965, Vol.12(4), p.C-33-C-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: 10.1287/mnsc.12.4.C33

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on the tangible tabletop interaction system based on the optical sensors

Feng, Dan ; Weng, Dongdong ; Wang, Yongtian ; Liu, Yue

Proceedings of SPIE, 31 December 1899, Vol.8197(1)

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.904760

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOUSE AND DISPLAY TABLETS AS CURSOR CONTROL DEVICES

Stevenson, Roger ; Phillips, James G ; Triggs, Tom J

International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 1900, Vol.18(7), pp.1221-1232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-0014 ; E-ISSN: 1793-6381 ; DOI: 10.1142/S0218001404003733

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operation of the adaptive optics system at the Large Binocular Telescope Observatory

Miller, Douglas L ; Guerra, Juan Carlos ; Boutsia, Konstantina ; Fini, Luca ; Argomedo, Javier ; Biddick, Chris ; Agapito, Guido ; Arcidiacono, Carmelo ; Briguglio, Runa ; Brusa, Guido ; Busoni, Lorenzo ; Esposito, Simone ; Hill, John ; Kulesa, Craig ; Mccarthy, Don ; Pinna, Enrico ; Puglisi, Alfio T ; Quiros-Pacheco, Fernando ; Riccardi, Armando ; Xompero, Marco

1900, Vol.8447, pp.84472T-84472T-5

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819491480 ; ISBN: 0819491489 ; DOI: 10.1117/12.930803

Toàn văn không sẵn có

7
FAS Convict Ship 362.37 Westmoreland arrived 1836 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 362.37 Westmoreland arrived 1836 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

8
FAS Convict Ship 364.37 Prince Regent (2) arrived 1842 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 364.37 Prince Regent (2) arrived 1842 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

9
FAS Convict Ship 366.30 Lord Petre arrived 1843 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 366.30 Lord Petre arrived 1843 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

10
FAS Convict Ship 368.30 Marion (3) arrived 1848 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 368.30 Marion (3) arrived 1848 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

11
FAS Convict Ship 362.38 Eden arrived 1836 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 362.38 Eden arrived 1836 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

12
FAS Convict Ship 364.38 Barossa arrived 1842 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 364.38 Barossa arrived 1842 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

13
FAS Convict Ship 366.31 Henrietta arrived 1843 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 366.31 Henrietta arrived 1843 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

14
FAS Convict Ship 368.31 John Calvin arrived 1848 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 368.31 John Calvin arrived 1848 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

15
FAS Convict Ship 358.42 Asia (3) arrived 1827 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 358.42 Asia (3) arrived 1827 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

16
FAS Convict Ship 362.39 Sarah arrived 1837 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 362.39 Sarah arrived 1837 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

17
FAS Convict Ship 364.39 Tortoise arrived 1842 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 364.39 Tortoise arrived 1842 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

18
FAS Convict Ship 368.32 Mount Stewart Elphinstone (2) arrived 1848 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 368.32 Mount Stewart Elphinstone (2) arrived 1848 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

19
FAS Convict Ship 360.01 Marmion arrived 1828 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 360.01 Marmion arrived 1828 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

20
FAS Convict Ship 362.40 Frances Charlotte (2) arrived 1837 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 362.40 Frances Charlotte (2) arrived 1837 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 485  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (401)
 2. 1950đến1954  (8)
 3. 1955đến1957  (5)
 4. 1958đến1961  (7)
 5. Sau 1961  (64)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (112)
 2. French  (3)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Perraut, K.
 2. Garvey, William D.
 3. Griffith, Belver C.
 4. Young, D. M.
 5. Fyfe, I. M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...