skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Trước1965 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CENTAUR Game Manual

ARMY STRATEGY AND TACTICS ANALYSIS GROUP BETHESDA MD

Accession Number: ADA951889

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A GENERATE-AND-SENSE APPROACH TO AUTOMATED MUSIC COMPOSITION

Kim, Sunjung ; André, Elisabeth

International Journal on Artificial Intelligence Tools, 1900, Vol.14(1n02), pp.343-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-2130 ; E-ISSN: 1793-6349 ; DOI: 10.1142/S0218213005002132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in science and technology

Journal of the Franklin Institute, 1964, Vol.277(2), pp.178-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-0032 ; DOI: 10.1016/0016-0032(64)90071-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INFLUENCE OF MATRIX IMPURITY CONTENT AND ATMOSPHERE ON THE MOVEMENT OF ALUMINA PARTICLES IN NICKEL-ALUMINA ALLOYS *

Beamond, T.W. ; Houseman, D. H.

Powder Metallurgy, 01 September 1964, Vol.7(14), p.125-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-5899 ; E-ISSN: 1743-2901 ; DOI: 10.1179/pom.1964.7.14.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on the tangible tabletop interaction system based on the optical sensors

Feng, Dan ; Weng, Dongdong ; Wang, Yongtian ; Liu, Yue

Proceedings of SPIE, 31 December 1899, Vol.8197(1)

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.904760

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOUSE AND DISPLAY TABLETS AS CURSOR CONTROL DEVICES

Stevenson, Roger ; Phillips, James G ; Triggs, Tom J

International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 1900, Vol.18(7), pp.1221-1232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-0014 ; E-ISSN: 1793-6381 ; DOI: 10.1142/S0218001404003733

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operation of the adaptive optics system at the Large Binocular Telescope Observatory

Miller, Douglas L ; Guerra, Juan Carlos ; Boutsia, Konstantina ; Fini, Luca ; Argomedo, Javier ; Biddick, Chris ; Agapito, Guido ; Arcidiacono, Carmelo ; Briguglio, Runa ; Brusa, Guido ; Busoni, Lorenzo ; Esposito, Simone ; Hill, John ; Kulesa, Craig ; Mccarthy, Don ; Pinna, Enrico ; Puglisi, Alfio T ; Quiros-Pacheco, Fernando ; Riccardi, Armando ; Xompero, Marco

1900, Vol.8447, pp.84472T-84472T-5

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819491480 ; ISBN: 0819491489 ; DOI: 10.1117/12.930803

Toàn văn không sẵn có

8
FAS Convict Ship 358.32 Chapman (2) arrived 1826 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 358.32 Chapman (2) arrived 1826 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

9
FAS Convict Ship 364.37 Prince Regent (2) arrived 1842 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 364.37 Prince Regent (2) arrived 1842 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

10
FAS Convict Ship 366.37 Marion arrived 1844 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 366.37 Marion arrived 1844 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

11
FAS Convict Ship 358.04 Lord Hungerford arrived 1821 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 358.04 Lord Hungerford arrived 1821 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

12
FAS Convict Ship 364.38 Barossa arrived 1842 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 364.38 Barossa arrived 1842 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

13
FAS Convict Ship 366.38 Equestrian arrived 1844 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 366.38 Equestrian arrived 1844 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

14
FAS Convict Ship 358.05 Richmond arrived 1822 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 358.05 Richmond arrived 1822 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

15
FAS Convict Ship 364.39 Tortoise arrived 1842 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 364.39 Tortoise arrived 1842 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

16
FAS Convict Ship 366.39 Greenlaw arrived 1844 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 366.39 Greenlaw arrived 1844 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

17
FAS Convict Ship 358.06 Mary Anne arrived 1822 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 358.06 Mary Anne arrived 1822 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

18
FAS Convict Ship 364.40 Richard Webb arrived 1842 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 364.40 Richard Webb arrived 1842 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

19
FAS Convict Ship 366.40 London arrived 1844 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 366.40 London arrived 1844 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

20
FAS Convict Ship 358.07 Phoenix arrived 1822 at VDL Prosopography Index
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAS Convict Ship 358.07 Phoenix arrived 1822 at VDL Prosopography Index

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 469  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1940  (397)
 2. 1940đến1952  (9)
 3. 1953đến1957  (8)
 4. 1958đến1962  (17)
 5. Sau 1962  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104)
 2. French  (3)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Perraut, K.
 2. Garvey, William D.
 3. Griffith, Belver C.
 4. Young, D. M.
 5. Fyfe, I. M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...