skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.051  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1962 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truth and Proof

May, William C

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, July 1946, Vol.19(3), pp.187-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X4601900305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training the Police Horse

Griffin, H

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, July 1961, Vol.34(4), pp.259-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X6103400404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La psychologie scolaire à Liège

Wellens, Lucien

Enfance, 1955, Vol.8(5), pp.514-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7545 ; DOI: 10.3406/enfan.1955.1506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pronostic des troubles caractériels de l'enfance et de la jeunesse

Szymanska ; Korytowska

Enfance, 1951, Vol.4(2), pp.161-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7545 ; DOI: 10.3406/enfan.1951.1179

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'enfance du clochard

Vexliard, Alexandre

Enfance, 1953, Vol.6(1), pp.61-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7545 ; DOI: 10.3406/enfan.1953.1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le point de vue des Mouvements de Jeunesse d'inspiration protestante

Klipffel, T

Enfance, 1953, Vol.6(5), pp.465-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7545 ; DOI: 10.3406/enfan.1953.1289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspects de l'évolution socio-morale de l'adolescent

Burstin, J

Enfance, 1953, Vol.6(2), pp.97-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7545 ; DOI: 10.3406/enfan.1953.1258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congrès

Bloch, Vincent ; Granjon, H ; Seclet-Riou, F

Enfance, 1948, Vol.1(5), pp.454-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7545 ; DOI: 10.3406/enfan.1948.1115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-Operation between the Uniform Branch and the Criminal Investigation Department in the Prevention and Detection of Crime

Elmes, F

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, October 1950, Vol.23(4), pp.265-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X5002300406

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criminal Law & Practice in Scotland

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, April 1957, Vol.30(2), pp.89-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X5703000203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criminal Law and Practice in Scotland

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, July 1940, Vol.13(3), pp.264-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X4001300303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Police and Public: A New Test of Police Quality

Tripp, H. Alker

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, October 1928, Vol.1(4), pp.529-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X2800100401

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Disorders

Clogger, T. J

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, April 1953, Vol.26(2), pp.135-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X5302600211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dangerous Vehicle

Stanton, James

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, July 1949, Vol.22(3), pp.218-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X4902200312

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Police and the Law

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, October 1944, Vol.17(4), pp.246-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X4401700402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Test Plate for Proportional Spacing Typewriter Examination

Hilton, Ordway

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, July 1957, Vol.30(3), pp.168-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X5703000306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘Old Crock’ Menace

Millward, Mervyn

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, July 1933, Vol.6(3), pp.363-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X3300600311

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fierce Grip of Winter

Bacon, R. R. M

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, April 1955, Vol.28(2), pp.132-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X5502800209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Judicial Decisions

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, July 1937, Vol.10(3), pp.267-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X3701000302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, November 1960, Vol.33(5), pp.293-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1177/0032258X6003300501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.051  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.047)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1950  (1.090)
 2. 1950đến1951  (847)
 3. 1952đến1953  (222)
 4. 1954đến1956  (331)
 5. Sau 1956  (561)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.616)
 2. Bình xét khoa học  (431)
 3. Sách  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.978)
 2. French  (595)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wallon, Henri
 2. Soriano, Marc
 3. Tryhorn, F. G
 4. Zazzo, René
 5. Smith, Sydney

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...