skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 240.071  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1956 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Low, F. R.;

Journal of the American Society for Naval Engineers, February 1916, Vol.28(1), pp.256-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-7056 ; E-ISSN: 1559-3584 ; DOI: 10.1111/j.1559-3584.1916.tb00617.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS.

The Family Lyceum. Design for Instruction and Entertainment, and Adapted to Families, Schools and Lyceums (1832-1833), Dec 1, 1832, Vol.1(16), p.63

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

The American Artisan (1884-1892), Oct 1, 1884, Vol.7(7), p.30

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Christian Secretary (1822-1889), Jun 28, 1850, Vol.29(17), p.4

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Boston Journal of Chemistry (1867-1880), Aug 1, 1869, Vol.4(2), p.17

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS.

Mechanics' Magazine, and Journal of the Mechanics' Institute (1833-1837), Jan 24, 1835, Vol.5(1), p.61

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS.

The Family Lyceum. Design for Instruction and Entertainment, and Adapted to Families, Schools and Lyceums (1832-1833), Mar 9, 1833, Vol.1(30), p.119

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS.

The Family Lyceum. Design for Instruction and Entertainment, and Adapted to Families, Schools and Lyceums (1832-1833), Dec 22, 1832, Vol.1(19), p.75

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE Metals

Richards, Laura

The Youth's Companion (1827-1929), Mar 17, 1892, Vol.65(11), p.141

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Metals

Ellingham, H. J. T.

Transactions of the IMF, 01 January 1940, Vol.16(1), p.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-2967 ; E-ISSN: 1745-9192 ; DOI: 10.1080/00202967.1940.11869385

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Metals

Christian Inquirer (1846-1864), Nov 17, 1849, Vol.4(6), p.4

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

The Independent ... Devoted to the Consideration of Politics, Social and Economic Tendencies, History, Literature, and the Arts (1848-1921), May 26, 1917, Vol.90(3573), p.387

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

American Artisan and Hardware Record (1898-1922), Feb 11, 1922, Vol.83(6), p.43

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

The Independent ... Devoted to the Consideration of Politics, Social and Economic Tendencies, History, Literature, and the Arts (1848-1921), Jul 31, 1916, Vol.87(3530), p.170

Toàn văn không sẵn có

15
THE METALS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE METALS

QJM: An International Journal of Medicine, 10/1/1943 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2393 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.qjmed.a066406

Toàn văn không sẵn có

16
The Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Metals

Ellingham, H. J. T.

Transactions of the IMF, 01/1940, Vol.16(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-2967 ; E-ISSN: 1745-9192 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00202967.1940.11869385

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

The American Artisan (1884-1892), Jul 15, 1884, Vol.7(2), p.48

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

The American Artisan (1884-1892), Aug 1, 1884, Vol.7(3), p.33

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

The American Artisan (1884-1892), Aug 15, 1884, Vol.7(4), p.38

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

The American Artisan (1884-1892), Sep 1, 1884, Vol.7(5), p.35

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 240.071  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (34.287)
 2. Toàn văn trực tuyến (132.260)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1800  (179)
 2. 1800đến1919  (95.465)
 3. 1920đến1949  (80.387)
 4. 1950đến1953  (50.764)
 5. Sau 1953  (13.276)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (187.593)
 2. German  (16.494)
 3. French  (14.707)
 4. Japanese  (3.669)
 5. Finnish  (368)
 6. Russian  (343)
 7. Spanish  (182)
 8. Italian  (94)
 9. Dutch  (47)
 10. Danish  (18)
 11. Polish  (12)
 12. Portuguese  (6)
 13. Hungarian  (4)
 14. Czech  (3)
 15. Norwegian  (2)
 16. Romanian  (2)
 17. Chinese  (2)
 18. Hindi  (2)
 19. Macedonian  (1)
 20. Burmese  (1)
 21. Welsh  (1)
 22. Persian  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. U.S. Atomic Energy Commission
 2. National Library of Medicine
 3. B.
 4. United States
 5. W. A. Wood

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...