skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 79  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A People's Contest": The Union and Civil War, 1861-1865

Fehrenbacher, Don E.

Journal of Southern History, Feb, 1991, Vol.57(1), p.122(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South.

Miller, Charles A. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of American History, 03/1991, Vol.77(4), p.1356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2078310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Background to Conflict
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Background to Conflict

Fehrenbacher, Don E. ; Freehling, William W.

Reviews in American History, 12/1991, Vol.19(4), p.479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2703285

Toàn văn sẵn có

24
Toward a Lincoln Conversation
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Lincoln Conversation

Paludan, Phillip S. ; Fehrenbacher, Don E.

Reviews in American History, 03/1988, Vol.16(1), p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2702061

Toàn văn sẵn có

25
A Stampp Collection
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stampp Collection

Fehrenbacher, Don E. ; Stampp, Kenneth M.

Reviews in American History, 12/1980, Vol.8(4), p.511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2701277

Toàn văn sẵn có

26
The South and Three Sectional Crises
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South and Three Sectional Crises

Silbey, Joel H. ; Fehrenbacher, Don E.

The American Historical Review, 02/1981, Vol.86(1), p.210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1873086

Toàn văn sẵn có

27
Lincoln in Text and Context: Collected Essays
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln in Text and Context: Collected Essays

Boritt, Gabor S. ; Fehrenbacher, Don E.

The American Historical Review, 12/1988, Vol.93(5), p.1404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1873703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Lincoln in Text and Context: Collected Essays
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln in Text and Context: Collected Essays

Bridges, Roger D. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of American History, 06/1988, Vol.75(1), p.266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1889727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
The South and Three Sectional Crises
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South and Three Sectional Crises

Barney, William L. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of American History, 12/1980, Vol.67(3), p.684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1889909

Toàn văn sẵn có

30
The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics

Kutler, Stanley I. ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of American History, 03/1980, Vol.66(4), p.936 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1887683

Toàn văn sẵn có

31
In Quest of the Psychohistorical Lincoln
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Quest of the Psychohistorical Lincoln

Fehrenbacher, Don E. ; Strozier, Charles B. ; Anderson, Dwight G.

Reviews in American History, 03/1983, Vol.11(1), p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2701866

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Drift toward Dissolution: The Virginia Slavery Debate of 1831-1832
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drift toward Dissolution: The Virginia Slavery Debate of 1831-1832

Fehrenbacher, Don E. ; Freehling, Alison Goodyear ; Bruce, Dickson D.

The American Historical Review, 04/1984, Vol.89(2), p.518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1862712

Toàn văn sẵn có

33
Charles Sumner and the Rights of Man
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charles Sumner and the Rights of Man

Fehrenbacher, Don E. ; Donald, David

The American Historical Review, 12/1971, Vol.76(5), p.1605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1870628

Toàn văn sẵn có

34
David C. Broderick: A Political Portrait
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

David C. Broderick: A Political Portrait

Fehrenbacher, Don E. ; Williams, David A.

The Journal of American History, 06/1970, Vol.57(1), p.148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1900584

Toàn văn sẵn có

35
History and American Society: Essays of David M. Potter
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and American Society: Essays of David M. Potter

Billington, Ray Allen ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of American History, 12/1973, Vol.60(3), p.762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1917693

Toàn văn sẵn có

36
A Good Harvest from Hazardous Fields
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Good Harvest from Hazardous Fields

Curti, Merle ; Fehrenbacher, Don E.

Reviews in American History, 12/1973, Vol.1(4), p.584 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2701728

Toàn văn sẵn có

37
What did the Dred Scott Case Really Decide?
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

What did the Dred Scott Case Really Decide?

Finkelman, Paul ; Fehrenbacher, Don E.

Reviews in American History, 09/1979, Vol.7(3), p.369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2701171

Toàn văn sẵn có

38
Proslavery Law and Antislavery Judges
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proslavery Law and Antislavery Judges

Fehrenbacher, Don E. ; Cover, Robert M.

Reviews in American History, 12/1975, Vol.3(4), p.452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2701501

Toàn văn sẵn có

39
The Letters of Stephen A. Douglas
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Letters of Stephen A. Douglas

Fehrenbacher, Don E. ; Johannsen, Robert W.

The American Historical Review, 07/1962, Vol.67(4), p.1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1845310

Toàn văn sẵn có

40
Grant, Lee, Lincoln and the Radicals: Essays on Civil War Leadership
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grant, Lee, Lincoln and the Radicals: Essays on Civil War Leadership

Fehrenbacher, Don E. ; Catton, Bruce ; Mcwhiney, Grady

The American Historical Review, 07/1965, Vol.70(4), p.1134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1846951

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 79  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (77)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (11)
 2. 1969đến1973  (19)
 3. 1974đến1978  (14)
 4. 1979đến1984  (17)
 5. Sau 1984  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (63)
 2. Bài báo  (16)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fehrenbacher, Don E
 2. Don E. Fehrenbacher
 3. Potter, David M.
 4. Fehrenbacher, Don
 5. Johannsen, Robert W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...