skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 126  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The $f_2$- and $\rho_3$-mesons in multi-channel pion-pion scattering

Surovtsev, Yu. S. ; Bydzovsky, P. ; Kaminski, R. ; Nagy, M.

Arxiv ID: 1104.0538

Truy cập trực tuyến

22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meson resonances in forward-angle π+π− photoproduction

Bibrzycki, Ł ; Bydžovský, P ; Kamiński, R ; Szczepaniak, A.P

Physics Letters B, 10 February 2019, Vol.789, pp.287-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0370-2693 ; E-ISSN: 1873-2445 ; DOI: 10.1016/j.physletb.2018.12.045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameters of scalar resonances from the combined analysis of data on processes \(\pi\pi\to\pi\pi,K\bar{K},\eta\eta\) and \(J/\psi\) decays

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P ; Kaminski, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 27, 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.89.036010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of multi-channel pion-pion scattering in decays of the \(\Upsilon\)-family mesons

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P ; Gutsche, T ; Kaminski, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 13, 2014

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of the \(\eta\eta\) channel and interference phenomena in the two-pion transitions of charmonia and bottomonia

Surovtsev, Yu ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 23, 2016

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1051/epjconf/201713801025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of multichannel pi pi scattering in decays of bottomia

Surovtsev, Yurii ; Bydzovsky, P ; Gutsche, Thomas ; Kaminski, Robert ; Lyubovitskij, Valery ; Nagy, Miroslav; Nagy, Miroslav (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 18, 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.91.037901

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
27
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can parameters of f_0-mesons be determined correctly analyzing only pion-pion scattering?

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P ; Kaminski, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 15, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.86.116002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of coupled channels of the multi-channel pion-pion scattering in two-pion transitions of the \(\Upsilon\) mesons

Surovtsev, Yu ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1142/S2010194515600903

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
29
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The interference effects of multi-channel pion-pion scattering in final states of charmonia and bottomonia decays

Surovtsev, Yu. S. ; Bydzovsky, P. ; Gutsche, T. ; Kaminski, R. ; Lyubovitskij, V. E. ; Nagy, M.

DOI: 10.3204/DESY-PROC-2016-04/Surovtsev ; Related ISSN: 1435-8077

Truy cập trực tuyến

30
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of multi-channel pion-pion scattering in decays of the $\Upsilon$-family mesons

Surovtsev, Yu. S. ; Bydzovsky, P. ; Gutsche, T. ; Kaminski, R. ; Lyubovitskij, V. E. ; Nagy, M.

Arxiv ID: 1410.3300

Truy cập trực tuyến

31
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photo- and Electroproduction of Kaons

Bydzovsky, P; Bydzovsky, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 7, 2009 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1142/S021830131001682X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
32
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the pion–pion scattering data and rho-like mesons

Surovtsev, Yu.S ; Bydžovský, P

Nuclear Physics, Section A, 2008, Vol.807(3), pp.145-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2008.04.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

p-Shell Hypernuclear Spectroscopy at JLab's Hall A and Future Prospects

Garibaldi, F. ; Bydzovsky, P. ; Cisbani, E. ; Cusanno, F. ; De Leo, R. ; Frullani, S. ; Highinbotham, D. W. ; Iodice, M. ; Lerose, J. J. ; Markowitz, P. ; Urciuoli, G. M.

Genshikaku Kenkyu 57, Suppl. 3, 120--126 (2013)

Arxiv ID: 1211.2677

Truy cập trực tuyến

34
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

p-Shell Hypernuclear Spectroscopy at JLab's Hall A and Future Prospects

Garibaldi, F ; Bydzovsky, P ; Cisbani, E ; Cusanno, F ; De Leo, R ; Frullani, S ; Highinbotham, D ; Iodice, M ; Lerose, J ; Markowitz, P ; Urciuoli, G; Urciuoli, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 12, 2012

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

35
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of the electromagnetic production of strange mesons at MAMI

Achenbach, P ; Gómez Rodríguez, M ; Tsukada, K ; Ayerbe Gayoso, C ; Böhm, R ; Borodina, O ; Bosnar, D ; Bozkurt, V ; Bydžovský, P ; Debenjak, L ; Distler, M.O ; Esser, A ; Friščić, I; A1 Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.41-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.01.019

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
36
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strange hadronic physics in electroproduction experiments at the Mainz Microtron

Achenbach, P ; Esser, A ; Ayerbe Gayoso, C ; Böhm, R ; Borodina, O ; Bosnar, D ; Bozkurt, V ; Bydžovský, P ; Debenjak, L ; Distler, M.O ; Friščić, I ; Fujii, Y ; Gogami, T ; Gómez Rodríguez, M; A1 Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 01 May 2012, Vol.881, pp.187-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2012.01.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
37
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exclusive electroproduction of K + Λ and K + Σ 0 final states at Q 2 = 0.030–0.055 (GeV/c) 2

Achenbach, P. ; Ayerbe Gayoso, C. ; Bernauer, J. ; Bianchin, S. ; Böhm, R. ; Borodina, O. ; Bosnar, D. ; Bösz, M. ; Bozkurt, V. ; Bydžovský, P. ; Debenjak, L. ; Distler, M. ; Esser, A. ; Friščić, I. ; Gómez Rodríguez, M. ; Göküzüm, B. ; Grießinger, K. ; Jennewein, P. ; Kim, E. ; Makek, M. ; Merkel, H. ; Minami, S. ; Müller, U. ; Nakajima, D. ; Nungesser, L. ; Özel-Tashenov, B. ; Pochodzalla, J. ; Rappold, Ch. ; Saito, T. ; Sánchez Majos, S. ; Schlimme, B. ; Širca, S. ; Weinriefer, M. ; Yoon, C.

The European Physical Journal A, 2012, Vol.48(2), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6001 ; E-ISSN: 1434-601X ; DOI: 10.1140/epja/i2012-12014-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
38
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kaon electromagnetic production: constraints set by new data

Bydžovský, P ; Sotona, M

Nuclear Physics, Section A, 2005, Vol.754, pp.243-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2005.02.076

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
39
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Momentum-space optical model for K + -nucleus scattering

Bydžovský, P. ; Sotona, M.

Czechoslovak Journal of Physics, 1998, Vol.48(8), pp.903-924 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-4626 ; E-ISSN: 1572-9486 ; DOI: 10.1023/A:1022873105513

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exclusive electroproduction of [K.sup.+]I and K.sup.+[summation over (term)].sup.0 final states at Q.sup.2 = 0.030--0.055 (GeV/c).sup.2.(Report)

Achenbach, P. ; Ayerbe Gayoso, C. ; Bernauer, J. C. ; Bianchin, S. ; Bohm, R. ; Borodina, O. ; Bosnar, D. ; Bosz, M. ; Bozkurt, V. ; Bydzovsky, P. ; Debenjak, L. ; Distler, M. O. ; Esser, A. ; Friscic, I. ; Gomez Rodriguez, M. ; Gokuzum, B. ; Griessinger, K. ; Jennewein, P. ; Kim, E. ; Makek, M. ; Merkel, H. ; Minami, S. ; Muller, U. ; Nakajima, D. ; Nungesser, L. ; Ozel - Tashenov, B. ; Pochodzalla, J. ; Rappold, Ch. ; Saito, T. R. ; Sanchez Majos, S. ; Schlimme, B. S. ; Sirca, S. ; Weinriefer, M. ; Yoon, C. J.

The European Physical Journal A - Hadrons and Nuclei, Feb, 2012, Vol.48(2), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6001

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 40 của 126  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2004  (11)
 3. 2005đến2008  (30)
 4. 2009đến2013  (55)
 5. Sau 2013  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bydzovsky, P
 2. Bydžovský, P
 3. Sotona, M.
 4. Iodice, M.
 5. Cusanno, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...